Normen en waarden

De werking van Gammol is gebaseerd op 5 pijlers

1. Transparantie

De middelen die ons ter beschikking gesteld worden door sponsors en giften worden op een transparante manier aangewend. Jaarlijks tonen we in een duidelijk overzicht hoe deze middelen ingezet zijn bij de realisatie van onze projecten.

Alle middelen worden uitsluitend gebruikt voor de ondersteuning van bestaande en de realisatie van nieuwe projecten.

Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding, onder welke vorm ook. Zo worden ook alle reizen en verblijven in Gambia door iedereen persoonlijk bekostigd.

2. Efficiëntie en creativiteit

Bij zowel de aankoop van alle benodigdheden voor onze projecten, als bij de implementatie ervan, streven we naar optimale efficiëntie en creativiteit.

Zo hebben we voor de waterprojecten een bouwpakket ontworpen (pomp, reservoir, zonnepanelen...). Installaties verlopen vlotter en juister en kunnen makkelijker aangepast en verbeterd worden.  We sturen regelmatig containers naar Gambia met materiaal voor waterputten, medisch-, school- en ander materiaal. Alles wordt gestockeerd in het Gammol huis in Sanyang, van waaruit het door onze medewerkers ter plaatse verdeeld wordt.

De contacten die Gammol opbouwt met de lokale besturen via de waterprojecten, worden ook benut bij de verdere uitbouw van de medische en de onderwijsprojecten op die plaatsen.

3. Continuïteit

Om de continuïteit van onze werking te verzekeren, is het noodzakelijk dat we jaarlijks over voldoende middelen beschikken om de projecten blijvend te kunnen ondersteunen.

Daarom hechten we groot belang aan het afsluiten van langlopende samenwerkingen met onze sponsors. Deze relaties zijn gestoeld op vertrouwen en openheid. Regelmatige feedback over de huidige projecten en de planning naar de toekomst toe zijn daarbij essentieel.

Alvast één van onze sponsors, Link \ Manage bvba, heeft zich langlopend geëngageerd om de continuïteit van de bestaande projecten te garanderen door de nodige financiële middelen daartoe te voorzien.

4. Samenwerking en zelfredzaamheid

Gammol kan maar doen wat het doet dankzij de bereidwillige inzet van heel wat mensen, uit alle lagen van de samenleving, zowel in België als in Gambia. Samenwerking, door goede afspraken, nauwgezette taakverdeling en frequent overleg, zijn daarbij dé sleutelwoorden.

In Gambia hebben we een lokaal team dat opereert vanuit het Gammol-huis in Sanyang. Dat team is verantwoordelijk voor de lopende projecten in Gambia, en wordt begeleid vanuit Vlaanderen. Die lokale mensen worden daarvoor degelijk en rechtvaardig vergoed.

Door samen te werken met dat lokaal team zorgen we voor een degelijke opvolging van onze projecten. De ambitie is om dit team de nodige expertise te bezorgen zodat ze op termijn ook zelf waterprojecten kunnen ontwikkelen.

Daarnaast willen we al de binnen Gammol aanwezige kennis en knowhow delen met de plaatselijke gemeenschappen en met vzw's/ngo's die onze normen en waarden onderschrijven.

5. Onafhankelijkheid

Gammol stelt zich onafhankelijk op tegenover alle mogelijke politieke, economische, militaire en religieuze instanties, omdat we altijd zelf willen beslissen waar we onze middelen best kunnen inzetten.

We hebben slechts één belang voor ogen: zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot een aantal basisbehoeften.